Wednesday, 23 September 2009

Shi2 liao2 ge1


Shi2 liao2 ge1

sheng1cai4 fan4hou4 hua4 tan2 hao3

ping2guo3 xiao1 shi2 ying2yang3 gao1

cao3mei2 zi1xue4 yang2 rong2yan2

jian4 shen1 yi4 shou4 chi1 xian2 tao2

xiang1jiao1 tong1 bian4 jie3 wei4 huo3

li4zi qiang2 jin1 bu3 xu1lao2

gan1ju2 xiao1 shi2 hua4 tan2ye4

yi4zhi4 ai2 jun1 mi2hou2tao2

gui4yuan2 bu3 nao3 you4 yang2 xin1

jian4 wei4 bu3 pi2 chi1 hong2 zao3

sheng1 jin1 an1 hun2 shuo4 wu1 jiao1

run4 fei4 wu1 fa4 shi2 he2tao2


zi3 qie2 qu4 feng1 tong4 mai4lao4

lian2'ou3 chu2 fan2 jie3 jiu3 miao4

fan1qie2 bu3 xue4 mei3 rong2yan2

qin2cai4 neng2 jiang4 xue4ya1 gao1

luo2bo hua4 tan2 xiao1 zhang4 qi4

dong1 gua1 xiao1 zhong3 you4 li4 niao4

bai2 cai4 li4 niao4 pai2 du2 su4

huang2gua1 jian3 fei2 you3 cheng2xiao4

yan2 cu4 fang2 du2 neng2 xiao1 yan2

chang2 chi1 cai4hua1 ai2zheng4 shao3

tu3dou4 he2 wei4 jian3 ti3fei2

lü4 dou4 jie3 du2 zui4 wei2 miao4


hong2 shu3 yi4 qi4 jian4 pi2 wei4

shan1yao4 zi1yang3 bu3 shen4yao1

mu4'er3 kang4 ai2 su4 zhong1 hun1

mo2gu yi4zhi4 ai2 xi4bao1

hai3dai4 han2 dian3 xiao1 yu1jie2

cha2 zhi1 chang2 yin3 bing4 yang4 xiao1

niu3nai3 dou4zhi1 zeng1 jing1qi4

qin2 dan4 yi4 zhi4 ying2yang3 hao3

yu2 xia1 zhu1ti2 bu3 ru3zhi1

dong4wu4 gan1zang4 ming2mu4 hao3

feng1mi4 run4zao4 you4 yi4 shou4

pu2tao2 yue4 se4 ling4 nian2 shao3.


June 2006 (From a chalkboard downstairs at our place in Beijing)

No comments:

Post a Comment